Obrazec standarnih informacij

OBRAZEC STANDARDNIH INFORMACIJ ZA POGODBE O PAKETNEM POTOVANJU

 

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket, kot to določa ZvPot. S tem ste upravičenec polne zaščite, kot jo predvideva Direktiva EU o paketnih potovanjih. Agencija Tilana Tuder Thilakarathna Velikanje s.p. (v nadaljevanju Tilana) prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti ter tudi zagotavlja jamstvo, da se v primeru trenutnih likvidnostnih težav organizatorja, kadar je organizator Tilana povrnejo vaša vplačila in/ali zagotovi vaš povratek, kadar tak turistični paket vključuje prevoz.

 

V skladu z veljavno zakonodajo vam Tilana zagotavlja:

 

 1. Prejem vseh potrebnih informacij o potovalnih storitvah pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju.
 2.  

 3. Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovoren organizator potovanja. Kadar to ni Tilana boste o tem ustrezno obveščeni.
 4.  

 5. Seznanjeni boste s telefonsko številko za nujne primere, oziroma vam bo na drugačen način omogočen kontakt z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.
 6.  

 7. Imate pravico, da v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesete na drugo osebo v skladu z veljavno zakonodajo.
 8.  

 9. Cena turističnega paketa se lahko poveča, kadar nastanejo posebni stroški (na primer povišanje cene goriva) in če je tako izrecno določeno v pogodbi, vendar najkasneje 20 dni pred začetkom izvedbe turističnega paketa. Če je povišanje višje od 8 odstotkov cene turističnega paketa, imate pravico odstopa od pogodbe. V primeru, da je v pogodbi predvidena možnost povišanja cene, imate pravico tudi do znižanja cene, ob nastopu okoliščin, ki to omogočajo.
 10.  

 11. Od pogodbe lahko brez plačila kakršne koli (zavarovanja rizika odpovedi) in s povračilom vseh plačil odstopite, če se bistveno spremeni kateri koli od osnovnih elementov turističnega paketa, razen cene. Če podjetje, odgovorno za izvedbo turističnega paketa, le-tega pred njegovim začetkom izvedbe prekliče ali odpove, ste upravičeni do povračila vplačil le v primeru posebnih okoliščin, predvidenih v zakonodaji pa tudi do povrnitve morebitne škode.
 12.  

 13. V primeru izrednih okoliščin lahko pred začetkom odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine, vendar samo v z zakonodaji predvidenih primerih, ki bi vplivali na izvedbo storitev, ki jih vsebuje turistični paket.
 14.  

 15. Imate pravico, da odstopite od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine. Odstopnina v tem primeru pomeni stroške odpovedi pogodbe skladno s splošnimi pogoji in navodili za turistične aranžmaje potovalne Agencije Tilana, Tuder Thilakarathna Velikanje s.p., ki so dostopni na spletni strani www.srilanka.si
 16.  

 17. Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, vam bo brez dodatnih stroškov ponujen primeren nadomestni aranžma. V primeru, da storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi, imate kot potrošnik pravico odstopiti od pogodbe in to brez plačila kakršne koli odstopnine.
 18.  

 19. Imate pravico do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.
 20.  

 21. V primeru težav vam bo Tilana nudila vso potrebno pomoč.
 22.  

 23. V primeru trenutnih likvidnostnih težav organizatorja, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja likvidnostne težave po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se vam zagotovi povratek. Tilana je jamstvo  v primeru likvidnostnih težav zagotovila pri Zavarovalnici Triglav, d.d. Dunajska cesta 22, Ljubljana; telefonska številka asistenčno storitvenega centra: 080 28 64 (za klic iz Slovenije) oziroma +386 2 222 28 64 (za klic iz tujine). Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav Tilane, se lahko obrnete na ta subjekt.

 

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov (ZVPot) najdete na povezavi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513

 

Kranj, 26.05.2020