SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

POTOVALNE AGENCIJE TILANA, Tuder Thilakarathna Velikanje s.p.

1. SPLOŠNA DOLOČILA

 

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Agencija TILANA, Tuder Thilakarathna Velikanje s.p. (v nadaljevanju Tilana) in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma ali druge storitve, ki jo ponuja Tilana.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil potovanje. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.srilanka.si

 

V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev drugače določeno, veljajo določila, navedena v programu.

 

2.  PRIJAVA

 

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Tilana, v agenciji Tilana, po mailu, telefonsko ali pisno. Ob prijavi Tilana in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške rezervacije.

 

Po priporočilu Združenja turističnih agencij Slovenije Tilana za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 12,52€ na prijavnico (voucher) oziroma 20,86€ pri potovanjih, pripravljenih po naročilu.

 

Pri sestavi kompleksnih ponudb Tilana zahteva varščino za sestavo ponudbe v višini 29,21€ .
V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

 

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (8. točka teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje).

 

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pa tudi s samim plačilom potnika, ne glede na to ali je pogodba podpisana ali ne. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov rezervacije ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

 

3. PRODAJA POSAMEZNIH POTOVALNIH STORITEV

 

Pri prodaji posameznih potovalnih storitev, ki niso vsebovane programu potovanja in niso vključene v pogodbo o paketnem potovanju ali pa jih potnik rezervira neodvisno od rezervacije potovanja, Tilana nastopa zgolj kot posrednik za sklenitev rezervacije in izvedbo plačila. Pri prodaji omenjenih potovalnih storitev veljajo pogoji, ki jih določi hotelir oziroma izvajalec teh storitev. Tilana je potniku dolžna posredovati vse informacije glede potovalne storitve, ki jih potnik potrebuje v zvezi s to storitvijo. Tilana potniku izda račun za omenjeno storitev in potrditev rezervacije. Za morebitno neizvedbo ali pomanjkljivo izvedbo storitve veljajo pogoji izvajalca storitve in je dolžan potnik zahtevke v zvezi s tem nasloviti neposredno na izvajalca storitev.

 

4. PLAČILO

 

Za dan plačila se šteje dan, ko Tilana prejme plačilo na transakcijski račun. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja oz. kakor je navedeno v programu.

V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz 8. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški rezervacije jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, možnost udeležbe oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

Potnik lahko plača z gotovino ali nakazilom na transakcijski račun Tilane. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

 

5. CENE

 

Cene turističnega aranžmaja so določene s programom ter veljajo od dneva objave programa.

O morebitni spremembi cene potovanja Tilana potnika obvesti.

 

Tilana lahko v programu določi, da potnik lahko plača določene storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Tilana ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

 

Tilana lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža/zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za
znižanje/zvišanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

 

Tilana si pridržuje pravico do zvišanja cene aranžmaja do najkasneje 20 dni pred odhodom na potovanje, v kolikor se spremenijo devizna razmerja ali podražijo prevozi. V kolikor se cena zviša za več kot 8% ima potnik pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

 

Različni popusti se medsebojno ne seštevajo npr. za last minute pakete in pakete s promocijskimi popusti, se popust za mladoporočence in upokojence ne upošteva.
 

6. STORITVE VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

 

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja.
Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

 

7. POSEBNE STORITVE

 

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.

 

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja med samim potovanjem. Potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Tilana v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, in sicer po ceni, veljavni na kraju samem.

 

8. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

 

Potnik lahko kadarkoli pred začetkom turističnega aranžmaja odstopi od pogodbe o paketnem potovanju.

Potnik ima pravico do odstopa od pogodbe o paketnem potovanju v poslovalnici, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Tilana pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov (odstopnina) je odvisna od časa, ki je ostal do začetka potovanja. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Tilani povrniti tudi administrativne stroške v višini 12,52€ na napotnico oz. voucher.

Pri pogodbi, sklenjeni izven poslovnih prostorov ima potnik pravico, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navedbe razlogov in plačila odstopnine. Pri tem je Tilani dolžan povrniti administrativne in druge dejanske stroške, ki so mu pri tem nastali.

 

Višina odstopnine je odvisna od preostalega časa do začetka turističnega aranžmaja in znaša:

-       do 30 dni pred začetkom opravljanja storitve – 20% cene aranžmaja

-       od 29 do 22 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve - 30% cene aranžmaja

-       od 21 do 15 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve - 40% cene aranžmaja

-       od 14 do 8 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve - 60% cene aranžmaja

-       od 7 do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja

-       neudeležba brez odstopa od pogodbe – 100% cene aranžmaja

Pri nekaterih aranžmajih, delih aranžmajev in letalskih kartah, pri katerih se povračila stroškov naših partnerjev (drugih agencij, letalskih družb) ne ujemajo z zgoraj navedenimi, veljajo povračila stroškov poslovnega partnerja, ki izvaja aranžma oz. določen del
aranžmaja.
Ob odpovedi turističnega paketa pred odhodom potnik poda pisno odpoved oziroma podpiše odpovedni dokument, ki mu ga izda Tilana. Če potnik zavrne podpis ali potrditev tega dokumenta, se šteje, da potovanja ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine turistični paket na svojo željo. Če potnik med potovanjem turistični paket prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s Tilano, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jih je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Tilane zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

 

9. ODSTOPNINA ZA PRIMER ODSTOPA OD ARANŽMAJA ALI ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI PRI ZAVAROVALNICI

 

Če potnik predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, nudimo možnost zavarovanja odpovedi s tem, da ob prijavi plača zavarovalno premijo.

 

Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

 

Sporazum o odstopnini velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.

 

Ne glede na plačano odstopnino ima Tilana v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 12,52€ po napotnici/voucherju.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.

 

Šteje se, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali
na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

 

V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne dokumente, pa ni položil odstopnine, ima Tilana pravico do
povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne Tilana potniku. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

 

10. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJA ALI SPREMEMBE PROGRAMA

 

Tilana si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico, da odpove potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.

 

Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

-       za potovanje z avtobusom – najmanj 30 potnikov

-       za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 20 potnikov

-       za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 12 potnikov

-       za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80% zasedenosti le-teh.

Tilana si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za agencijo pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za katerokoli kršitev pogodbe o potovanju, če je nezmožnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali posameznih njenih določil posledica nepredvidenih, nepričakovanih in neodvrnljivih dogodkov, ki so splošno znani kot višja sila ali ukrepov države ali drugih pristojnih upravnih organov ali dejanj tretjih oseb, ki niso odvisna od volje strank in jih stranki nista mogli pričakovati, preprečiti ali odkloniti. Tilana potniku ne odgovarja za škodo, ki potniku nastane zaradi po pogodbi o potovanju zaradi višje sile.

Tilana lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Tilano, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Tilane.
Tilana si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na
katere Tilana ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
Tilana ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Tilana odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. Potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.
O kakršnikoli naknadni spremembi programa Tilana potnika nemudoma obvesti.
Tilana ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem Tilani ne dopušča namestitve v naročenem objektu, lahko

Tilana namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

 

11. POTOVALNI DOKUMENTI

 

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni  list še najmanj 6 mesecev po datumu vrnitve s potovanja ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

 

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Tilana za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

 

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Tilana po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Tilana, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Tilana potniku ne vrača.

 

Tilana ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje Tilane pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si
potnik ureja vizum sam kadar Tilana ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu ali ponudbi.

 

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so
jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj  potnik sam.

 

12. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

 

Za potovanja, z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje teden dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme se je dolžan obrniti na Tilano. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja, pogodbi in/ali obvestila, nosi potnik.

 

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI

 

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Tilana ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 

14. PRTLJAGA

 

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in oziroma drugih dragocenosti v hotelu.

Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot je so kolo, surf, golf oprema... mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.
Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih

Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.
Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
Tilana ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

 

15. TOČNOST PREVOZNIKOV

 

Tilana ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Tilana ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

 

16. IZGUBA DOKUMENTOV

 

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.

Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja.
V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

 

17. INFORMACIJE

 

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Tilane bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

 

Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato Tilana ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

 

18. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH


Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih Tilane za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije Tilana, in se od države do države lahko razlikujejo.
Potnike informativno seznanjamo z mednarodnimi uzancami, v skladu s katerimi je nastanitev običajno možna po 14:00 uri na dan prihoda; na dan odhoda je potrebno sobo izprazniti do 11:00 ure, če ni v programu drugače določeno. Za hišni red ali spremembe hišnega reda Tilana ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

 

19. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

 

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem vodniku, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v 2 letih od zaključka potovanja. Brez pisne reklamacije Tilana ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: AGENCIJA TILANA, Tuder Thilakarathna Velikanje s.p., Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj. Organizator je dolžan na pritožbo odgovoriti v roku 8 dni po prejemu.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Tilana take reklamacije ne bo obravnavala.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Potnik ima pravico do odškodnine v  višini realne vrednosti neizvedenih storitev, višina denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo pa se omeji na trikratnika celotne cene aranžmaja. To določilo ne velja v primeru, da ima Tilana pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in navodil in zakona. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega zaslužka ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

 

20. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Tilana pridobljene osebne podatke o potnikih varuje v skladu z  vsemi predpisi na področju varovanja osebnih podatkov ter je zavezan k najvišjim standardom zagotavljanja varstva posameznikovih pravic. Tilana osebne podatke obdeluje z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanjem pogodbe, lahko pa tudi z namenom statistične obdelave in obveščanja o ponudbi na podlagi izrecne privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov, ki je podana s sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov poda potnik, se lahko v vsakem trenutku spremeni ali umakne v celoti.

 

21. KONČNA DOLOČILA

 

V primeru spora med pogodbenimi strankami je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče, kjer ima kupec stalno prebivališče.

 

Kranj, 26.5.2020